REGULAMIN

1. Rezerwacja apartamentu następuje po wysłaniu wypełnionego formularza rezerwacji dostępnego na stronie www.apartamenty-jeleniagora.pl bądź przesłaniu zapytania na adres e-mail: kontakt@apartamenty-jeleniagora.pl

2. Po dokonaniu rezerwacji, należy uiścić zadatek przelewem na konto, które podane zostanie wraz z jego wysokością w e-mailu potwierdzającym rezerwację. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji, rezerwacja zostaje anulowana.
3. W dokumencie rezerwacji zawarte są wszystkie informację związane z płatnościami, terminem rezerwacji, planowaną godziną przyjazdu, terminem wpłaty zadatku, etc.
4. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane stosownym mailem wysłanym na wskazany przez klienta adres, po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
5. Całkowita cena rezerwacji uwzględnia opłatę za media oraz sprzątanie po wymeldowaniu .Właściciel nie może pobrać żadnych ukrytych ani dodatkowych opłat na poczet rezerwacji poza tymi wymienionymi w informacji o obiekcie noclegowym.
6. Wpłata nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.
7. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
!!! UWAGA !!! Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji !!!

PRZYJAZD GOŚCI

1. Przyjazdy gości do apartamentów odbywają się w godzinach 15:00 - 22:00. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej godziny przyjazdu, jednak nie później niż do godz. 24:00. W takim przypadku naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
2. Apartament wynajmowany jest na doby.
3. Godzina zakwaterowania gościa ustalana jest na dobę przed planowanym przyjazdem drogą telefoniczną pod nr +48 501 294 838 .W przypadku braku kontaktu najemcy przysługuje prawo do ustalenia godziny zakwaterowania niekolidującej z jego harmonogramem dnia.
4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
5. W momencie przybycia do apartamentu gość zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką lub okazania dowodu wpłaty.
6. Klucze przekazywane są dopiero po dokonaniu w/w formalności.
7. W przypadku zgubienia kluczy klient ponosi opłatę 100 zł.
8. Najemca ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
nie posiada ważnego dowodu tożsamości;
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
zachowuje się w sposób agresywny.
WYJAZD GOŚCI
1. Opuszczenie apartamentu przez klienta odbywa się w godzinach 06:00-10:00. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny wyjazdu.
2. Klient zobowiązany jest ustalić z najemcą godzinę opuszczenia apartamentu nie później niż dobę przed planowanym wyjazdem osobiście bądź drogą telefoniczną pod nr +48 501 294 838
3. W przypadku nieopuszczenia apartamentu w planowanym dniu do godz 10:00 , równoznaczne jest ze zgodą za zapłatę kolejnej doby.
ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, ZMIANA REZERWACJI
1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji z rezerwacji klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów , jeśli nastąpiło to na krócej niż 72 h przed przyjazdem.
3. Zmiana rezerwacji możliwa jest po ustaleniu dostępności apartament i braku kolizji najmu w trakcie rozmowy telefonicznej z najemcą pod nr +48 501 294 838.
POBYT ZWIERZĄT W APARTAMENCIE
1. Pobyt zwierząt w apartamencie dodatkowo płatne 50 zł za dobę
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zatwierdzając regulamin w procesie rezerwacji, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez naszą firmę dla potrzeb realizacji rejestracji rezerwacji oraz współpracy. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. N133). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji rezerwacji apartamentu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawienia danych.
2. We wszystkich apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu firma naliczy karę w wysokości 400 zł.
3. Klient przebywający w apartamencie zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego wychowania, dobrosąsiedztwa i zachowania ciszy nocnej obowiązującej w godzinach między 22:00 a 06:00.
4. W trakcie ciszy nocnej w apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby wynajmujące. W przypadku przebywania osób postronnych bez zgody i wiedzy właściciela, firma może naliczyć karę 200 zł/osobę.
5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną` za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów i sprzętów znajdujących się w apartamencie (np. zniszczone meble, inne wyposażenie, zalane podłogi, stłuczone szyby).
6. Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo wartościowych przedmiotów w tym wszelkich pojazdów należących do gości Apartamentu.
7. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych , niezależnych od firmy okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie apartamentu, firma zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu o standardzie równym bądź wyższym od rezerwowanego/ zajmowanego.
8. W przypadku niezadowolenia z oferowanych przez nas usług, reklamacje prosimy przesyłać na adres :  kontakt@apartamenty-jeleniagora.pl
9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
brakiem dostawy mediów
pracami remontowymi
hałasem

10. Zabrania się wykorzystywania sprzętu TV znajdującego się w apartamentach do odtwarzania utworów objętych prawem autorskich, do których Gość nie nabył wcześniej praw. W szczegulności zabrania sie odtwarzania we wskazanej formie utworów twórców należących do organizacji STOART. Lista artystów reprezentowanych przez STOART http://www.stoart.org.pl/wykonawcy/

 

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Katarzyna Trafas Tipton ul. Kopernika 3/14 Jelenia Góra 58-500. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

1. Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : kontakt@apartamenty-jeleniagora.pl.

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
 

2. Zobowiązania Administratora

3. Zobowiązania Hotres.pl

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
 

4. Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku: